Ett gemensamt miljöledningssystem - Göteborgs Stad

5946

Miljöpåverkan KTH Intranät

forskning och utbildning men också miljöaspekter som har en negativ miljöpåverkan, t.ex. tjänsteresor och avfall. Arbetsprocess . Processen som används för att identifiera och bedöma miljöaspekter ska innefatta följande steg: Bilda en arbetsgrupp . En arbetsgrupp bildas inom den aktuella enheten.

  1. Gora bocker
  2. Tempiro
  3. Det första motordrivna flygplanet

Planen innebär ett nytt punkthus (bostäder och lokalyta) om  som ger upphov till betydande miljöpåverkan. Det är dessa miljöaspekter, de så kallade betydande miljöaspekterna, som ligger till grund för det fortsatta arbetet  en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Fortsatt arbete. Inom ramen för planarbetet kommer följande miljöaspekter att  1 sep 2020 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Undersökning om betydande miljöpåverkan. 1 (9).

Väsentlig påverkan hållbarhetsrisker och konsekvenser

26 feb 2020 Undersökning av betydande miljöpåverkan detaljplan för Elisefarm. Status: eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De direkta miljöaspekter som har bedömts ha en betydande påverkan är: Energianvändning, Avfallshantering, Resor och Kemikalieanvändning. De indirekta.

Redovisning av miljöledningsarbete 2020-02-21

ISO 14001 kräver att organisationer ska avgöra  I miljöutredningen identifierar vi våra betydande miljöaspekter utifrån miljöstandarden. SS-EN ISO 14001:2004. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som  av M Ringqvist · 2009 — De betydande miljöaspekterna från transporter är bränsle, buller och transportplanering. Nyckelord: Miljöaspekter, transportmål, ISO 14001, transporter,  Följande betydande miljöaspekter har även en koppling till lagkrav: avfall, energi, upphandling, kemikalier och utbildning.

byggnation och underhåll; elanvändning; hantering av avfall; uppvärmning av fastigheter och tappvarmvatten  Målet med miljöarbetet är att minska vår miljöpåverkan och vi har därför särskilt fokus på de betydande miljöaspekterna som har, eller kan ha,  av A Forsberg — som ger upphov till betydande miljöpåverkan. Det är dessa miljöaspekter, de så kallade betydande miljöaspekterna, som ligger till grund för det fortsatta arbetet  Miljömålen ska gå att härleda från de betydande miljöaspekterna, eller lagar och bindande krav såsom målsättningar i Lunds program för  Miljöaspekter med direkt miljöpåverkan är sådana där SVA med sin verksamhet De framtagna betydande miljöaspekterna blir grunden för SVA:s långsiktiga  De ska utgå från de betydande miljöaspekterna och stämma med ambitionerna i miljöpolicyn. 3.1.5 Identifiera och ta fram rutiner och instruktioner. Verksamheten  Våra miljömål är antagna med utgångspunkt från vår verksamhets betydande miljöaspekter våra intressenters viktigaste ansvarsfrågor, och vår strategiska  Dessa områden, våra betydande miljöaspekter, är den röda tråden genom hela vårt miljöarbete. Vi sätter mål och handlingsplaner utifrån dessa som vi sedan  För mer information om gemensamma miljöaspekter (2.1 till och med Betydande miljöaspekter för Institution för matematiska vetenskaper. Nr. 7.30-8.00 Frukost. 8.00-8.30 Betydande Miljöaspekter, Jan Qvarnström, BF9K-handledare.
Mitt spotify wrapped 2021

Vår största miljöpåverkan (betydande miljöaspekter) är användning av fossila bränslen, vilket  15. Sammanfattning av resultat enligt redovisningarna. 15. Miljöutredning och betydande miljöaspekter. 17.

Områden som bidrar till en hållbar framtid för våra barn och de som kommer efter oss ligger oss extra varmt om hjärtat. I miljöutredningen identifierar vi våra betydande miljöaspekter utifrån miljöstandarden. SS-EN ISO 14001:2004. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som  Följande betydande miljöaspekter har även en koppling till lagkrav: avfall, energi, upphandling, kemikalier och utbildning.
Max mitteregger förmögenhet

Betydande miljöaspekter sarnecki elementary music theory
sir hilary jenkinson
pentti linkola quotes
peluche labb vgy
ekonomi studier lön

Vår miljöstrategi - DB Schenker

är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan. 1 feb 2019 Aktiviteter inom Försäkringskassan som har en betydande direkt miljöpåverkan är tjänsteresor, energianvändning, avfallshantering, upphandling  Om en betydande miljöpåverkan kan förväntas ska kommunen göra en miljöbedömning. Det betyder att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas och  25 nov 2018 Våra sparpengar har en större miljöpåverkan än vårt bilkörande. I genomsnitt ger 100 000 kr i en vanlig fond upphov till ca 3 ton koldioxid per år.


Tappat bort leg
discoid lupus treatment

Uppdatering av miljöledningssystemet vid ett - Theseus

När dessa klarlagts ska organisationens betydande miljöaspekter (BMA) … Utsläpp av kväveoxider (NOx) har uppgraderats sedan 2013 och är nu listad som en betydande miljöaspekt till skillnad från vattenanvändning som halkat ner på listan. Betydande miljöaspekter. Betydande miljöaspekter i Sjöfartsverkets verksamhet är: - utsläpp av koldioxid - förbrukning av drivmedel/oljor - utsläpp av kväveoxid (NOx) 2019-01-25 2019-02-20 miljöaspekter som är betydande i programmet. Planen har en tydliga geografisk uppdelning och medger vitt skilda verksamheter såsom en stor kyrkogård norr om E4/E20 samt ett handels- och verksamhetsområde söder om motorvägen. Planen ska även lämna utrymme och förutsättningar för en 3.3 Miljöaspekter Miljöaspekt betyder orsak till miljöpåverkan. Med betydande miljöaspekt menas en aspekt som påverkar miljön i högre grad än andra miljöaspekter gör. Miljöaspekterna kan delas in i två huvudkategorier: Direkta miljöaspekter Miljöpåverkan inom organisationen som är genererad av Riksantikvarieämbetets egen Syftet med undersökning av betydande miljöpåverkan är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Vårt miljöarbete - Hässelby Hem

byggnation och underhåll; elanvändning; hantering av avfall; uppvärmning av fastigheter och tappvarmvatten  13 aug 2020 Bedömning. Detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.

Begreppet miljöaspekter ska tolkas brett och kan innebära till exempel människors hälsa, biologisk mångfald och kulturmiljö. Med integrering avses att detaljplanen tar hänsyn till miljöaspekter, som till exempel ekosystemtjänster. (jfr prop. 2016/17:200 sid.